Hogyan gondolkodott Ray Kroc?

Hogyan gondolkodott Ray Kroc?