Könyv és hangoskönyv

Sze­mé­lyi­sé­günk fejlő­dése alap­vetően három for­rás­ból táp­lál­ko­zik: köny­vek, hang­anya­gok és a kör­nye­ze­tünk­ben levő embe­rek. A három önfej­lesztő tényezőből a leg­könnyeb­ben kont­rol­lál­ható a könyv. A leg­több ember azon­ban ezt nem hasz­nálja ki, és keve­set olvas.

Ha oko­san kivá­lasz­tott szak­mai vagy önfej­lesztő köny­vek­ből napi 30 per­cet olva­sol, akkor hetente befe­je­zel egy 200 olda­las köny­vet. Évi 50 könyv elol­va­sása 5 év alatt hatal­mas hely­zeti előny­höz fog jut­tatni az élet­ben, mert pozi­tív irány­ban 180 fok­ban átala­kul a sze­mé­lyi­sé­ged és olyan mennyi­ségű tudást hal­mo­zol fel, hogy szinte ver­seny­társ nél­kül leszel a szakterületeden.

*******************************************************************************************************************

Jelen­leg kap­ható köny­vek a Siker Aka­dé­mia sorozatban:

Szik­la­szi­lárd önbecsülés

Hogyan épít­hetsz meg­in­gat­ha­tat­lan önbi­zal­mat men­tá­lis álló­ké­pes­sé­ged fejlesztésével

Tovább a könyv részleteihez

Han­gos­könyv változat

*******************************************************************************************************************

Öt év csodája borítóAz öt év cso­dája — önszer­ve­zési tit­kok kézikönyve

Hogyan szer­vezd meg éle­te­det, hogy 60 hónap alatt min­den álmod valóra váljon

Tovább a könyv részleteihez

Han­gos­könyv változat

 

*******************************************************************************************************************