Könyv és hangoskönyv

Sze­mé­lyi­sé­günk fej­lő­dése alap­ve­tően három for­rás­ból táp­lál­ko­zik: köny­vek, hang­anya­gok és a kör­nye­ze­tünk­ben levő embe­rek. A három önfej­lesztő ténye­ző­ből a leg­könnyeb­ben kont­rol­lál­ható a könyv. A leg­több ember azon­ban ezt nem hasz­nálja ki, és keve­set olvas.

Ha oko­san kivá­lasz­tott szak­mai vagy önfej­lesztő köny­vek­ből napi 30 per­cet olva­sol, akkor hetente befe­je­zel egy 200 olda­las köny­vet. Évi 50 könyv elol­va­sása 5 év alatt hatal­mas hely­zeti előny­höz fog jut­tatni az élet­ben, mert pozi­tív irány­ban 180 fok­ban átala­kul a sze­mé­lyi­sé­ged és olyan mennyi­ségű tudást hal­mo­zol fel, hogy szinte ver­seny­társ nél­kül leszel a szak­te­rü­le­te­den.

*******************************************************************************************************************

Jelenleg kapható könyvek a Siker Akadémia sorozatban:

Sziklaszilárd önbecsülés

Hogyan építhetsz megingathatatlan önbizalmat mentális állóképességed fejlesztésével

Tovább a könyv rész­le­te­i­hez

Han­gos­könyv vál­to­zat

*******************************************************************************************************************

Öt év csodája borítóAz öt év csodája — önszervezési titkok kézikönyve

Hogyan szervezd meg életedet, hogy 60 hónap alatt minden álmod valóra váljon

Tovább a könyv rész­le­te­i­hez

Han­gos­könyv vál­to­zat

 

*******************************************************************************************************************