Kis szokások nagy hatalma 2. rész

Kis szokások nagy hatalma 2. rész

Éle­tünk sike­ré­nek a kul­csa a szo­ká­sok­ban rej­lik. Azt mond­ják, rossz szo­ká­so­kat könnyű fel­venni, de nehéz velük együtt élni, jó szo­ká­so­kat viszont nehéz fel­venni, de könnyű velük együtt élni.

Milyen szo­ká­so­kat vegyünk fel? Itt van egy 27 tétel­ből álló lista olyan szo­ká­sok­kal, ami­ket érde­mes meg­ta­nulni (máso­dik rész, az elsőt itt talá­lod):

Tovább olvasom


Kis szokások nagy hatalma 1. rész

Kis szokások nagy hatalma 1. rész

Éle­tünk sike­ré­nek kul­csa szo­ká­sa­ink­ban rej­lik. Azt mond­ják, rossz szo­ká­so­kat könnyű fel­venni, de nehéz velük együtt élni, jó szo­ká­so­kat viszont nehéz fel­venni, de könnyű velük együtt élni.

Egy szo­kás­nak nem kell valami inter­ga­lak­ti­kus vál­la­lás­nak len­nie, sőt, ha túl nagy, akkor egye­ne­sen nyo­masztó. A zóna tör­vé­nye kimondja, hogy a cél legyen elég nagy, hogy moti­vál­jon, de ne legyen akkora, hogy lenyom­jon és elked­vet­le­nít­sen.

Ha szo­kássá aka­rod tenni az olva­sást, akkor kezdd napi 5 oldal­lal.  Ha 20 oldal sike­rül, akkor az óri­ási tel­je­sít­mény az öthöz képest. Ha azon­ban húsz a cél és csak öt sike­rül, az kudarc­él­ményt okoz(hat).

Milyen szo­ká­so­kat vegyünk fel? Itt van egy 27 tétel­ből álló lista olyan szo­ká­sok­kal, ami­ket érde­mes fel­venni. Szo­ká­som­tól elté­rően nem indo­ko­lom őket, ez most csak egy ötlet­lista (bár mind­egyik mel­lett komoly érvek szól­nak).

Tovább olvasom


Hogyan tüntesd el az életedből a káoszt

Hogyan tüntesd el az életedből a káoszt

Mind­annyi­unk­kal meg­tör­tén­het, hogy éle­tünk irá­nyí­tása néha kicsú­szik a kezünk közül. Ha most éppen egy ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban vagy, itt van 5 tipp, ami­vel vissza tudod sze­rezni a kont­rollt:

Tovább olvasom


5 dolog, amit minden sikeres ember otthonában megtalálsz

5 dolog, amit minden sikeres ember otthonában megtalálsz

A siker sok­kal több, mint az ered­mé­nye­ink által meg­ha­tá­ro­zott muta­tó­szám. Jelzi szo­ká­sa­ink minő­sé­gét, haté­kony­sá­gun­kat és hogy a múlt­ban hozott dön­té­se­ink mennyire vol­tak helyt­ál­lóak. Ha ezt végig­gon­dol­juk, akkor rög­tön ért­he­tővé válik, hogy miért annyira hason­lóak a sike­res embe­rek szo­ká­sai.

Jel­lemző pél­dául, hogy milyen tár­gyak veszik körül őket ott­ho­nuk­ban. Hét dolog, amit min­den sike­res ember laká­sá­ban meg­ta­lálsz:

Tovább olvasom


Hagyj fel ezzel az 5 mérgező szokással!

Hagyj fel ezzel az 5 mérgező szokással!

Köze­leg a tavasz, a hús­véti nagy­ta­ka­rí­tás ideje. Ugyan­ezt a szo­ká­sok­kal is meg­te­het­jük. Öt szo­kás, amit érde­mes „kita­ka­rí­tani” az éle­tünk­ből:

Tovább olvasom


6 ok, ami miatt soha ne mondj le az álmaidról

6 ok, ami miatt soha ne mondj le az álmaidról

Cél­jaid, vágyaid, álmaid az éle­tet szö­ve­tét jelen­tik, ezért soha ne mondj le róluk. Hat dolog, ami tör­ténni fog Veled, ha kitar­tóan dol­go­zol az álma­i­don:

Tovább olvasom


1 / 18 oldal12345...10...Utolsó »