21. századi Siker Akadémia

„Nem a leg­erő­sebb és nem a leg­oko­sabb marad élet­ben,
hanem az, aki leg­in­kább képes a vál­to­zásra.”   Char­les Darwin

Siker AkadémiaAz embe­ri­ség tudása 2–3 éven­ként dup­lá­zó­dik. Robo­gunk a tudás­alapú tár­sa­da­lom felé, ahol nem a ter­mék, vagy a szol­gál­ta­tás a fő áru­cikk, hanem az infor­má­ció a siker kul­csa.

A vál­to­zás annyira gyors ütemű, hogy az isko­lák kép­te­le­nek alkal­maz­kodni hozzá. Az okta­tás elavult tan­anyag­gal és mód­sze­rek­kel tör­té­nik, mintha az atom­kor­ban kovakő­vel akar­nánk tüzet gyúj­tani. Az iga­zán fon­tos dol­go­kat az isko­lák nem tanítják.

A 21. szá­zad­ban a leg­fon­to­sabb 10 tan­tárgy a siker eléré­sé­hez a következő:

Siker generációHaté­kony kom­mu­ni­ká­ció
Emberi kap­cso­la­tok
Tar­tós, minő­ségi pár­kap­cso­lat
Sze­mé­lyi­ség­fej­lesz­tés
Önbi­za­lom növe­lése
Pozi­tív gon­dol­ko­dás
Önma­gunk és gon­do­la­ta­ink érté­ke­sí­tése
Egész­sé­ges élet­mód
Idő­gaz­dál­ko­dás
Pénz­ügyi intelligencia

A Ker­ner Tra­i­ning® azzal a cél­kitű­zés­sel jött létre, hogy nap­ra­kész tudást adjon a fenti terü­le­te­ken. Akkor vagyunk sike­re­sek, ha TE sike­res vagy.

Ami­kor Miche­lang­elo elké­szült cso­dá­la­tos alko­tá­sá­val, a közel öt méter magas, fen­sé­ges Dávid szo­bor­ral, meg­kér­dez­ték tőle, hogyan volt képes ilyen töké­le­tes remekmű­vet alkotni. Így vála­szolt: „Dávid min­dig is ott volt a már­vány­tömb­ben, én csak annyit tet­tem, hogy eltá­vo­lí­tot­tam róla a felesleget.”

Min­den ember meg­is­mé­tel­he­tet­len csoda. A Ker­ner Tra­i­ning® abban segít Neked, hogy fel­fe­dezd ezt a cso­dát magad­ban, kibon­ta­koz­tasd a ben­ned szunnyadó képes­sé­ge­ket és meg­ta­láld igazi önmagad.

Hogy iga­zán AZ LÉGY, AKI VAGY!

Nap